Stedenbouwkundige Bestemmingsplannen

Deze plannen worden opgesteld voor delen van het Vlaams Gewest, de provincie of de gemeente.

De overheid legt met zo'n ruimtelijk uitvoeringsplan de bestemming van een bepaald gebied vast. Voor elk perceel van dat gebied worden allerhande stedenbouwkundige voorschriften opgesteld, die de basis vormen voor het al dan niet afleveren van bouwvergunningen.

In een ruimtelijk uitvoeringsplan kan verschillende types voorschriften bevatten:

 • voorschriften die te maken hebben met de inrichting van het perceel (bijvoorbeeld: gebruik van bepaalde bouwmaterialen, bouwhoogtes ...)
 • voorschriften die te maken hebben met de bestemming van het perceel (bijvoorbeeld: voorbehouden voor bepaald gebruik: recreatiegebied, woongebied ...)
 • voorschriften die te maken hebben met het beheer van het perceel (bijvoorbeeld: onderhoud van het groen op een industrieterrein)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat:

 • een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is
 • de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer
 • een weergave van de feitelijke en juridische toestand
 • de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is
 • in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden
 • in voorkomend geval, het ruimtelijk veiligheidsrapport, het planmilieueffectenrapport en/of de passende beoordeling

Omschrijving kaartlagen:

Provinciale Uitvoeringsplannen

Prov rup: vlakkenlaag, met eenduidige, niet overlappende vlakkentopologie. Deze laag verzamelt de vlakvormige planelementen die een grondkleur als symbool ontvangen.

Prov rup_overdruk: vlakkenlaag, met eenduidige, mogelijk overlappende vlakkentopologie. Deze laag verzamelt de vlakvormige planelementen die een overdruk als symbool ontvangen. De planelementen van deze laag kunnen elkaar eventueel overlappen.

Prov rup_sa: vlakkenlaag, met eenduidige, mogelijk overlappende vlakkentopologie. In deze laag kunnen vlakvormige planelementen ondergebracht worden die geen hoge geometrische nauwkeurigheid behoeven, bijvoorbeeld "stationsplein".

Prov rup_ln: lijnenlaag die alle lijnvormige planelementen bevat (spoorlijnen, wegen, leidingen, verbindingen, bomenrij...) Eén lijnobject kan uit verschillende elementen (lijnsegmenten) bestaan.

Prov rup_ln_sa: Lijnenlaag met alle lijnvormige planelementen die (nog) geen hoge geometrische nauwkeurigheid behoeven, bijvoorbeeld "voorziene fietsverbindingen".

Prov rup_pnt: puntenlaag met alle puntvormige planelementen (merkwaardige gebouwen, kleine landschapselementen,...)

Prov rup_pnt_sa: puntenlaag, met alle puntvormige planelementen die (nog) geen hoge geometrische nauwkeurigheid behoeven, bijvoorbeeld "voorzien busstation,..."

Prov rup_contour: vlakkenlaag, met de contouren van de provinciale uitvoeringsplannen.

Gem rup_contour: vlakkenlaag, met de contouren van de gemeentelijke uitvoeringsplannen.

Gewestelijke Uitvoeringsplannen

gew rup_contour: vlakkenlaag, met de contouren van de gewestelijk uitvoeringsplannen.

gew rup_annotatie - punten

gew rup_annotatie - lijnen

gew rup_nabestemmingen

gew rup_voorbestemmingen

gew rup_lijninfrastructuur

gew rup_overdrukken

gew rup_basislayer met hoofd- en detailbestemmingen

Gewestplan

gwp Symbolen bestemmingsgebieden

gwp lijninfrastructuren

gwp Reservatiestroken volgens code1

gwp Reservatiestroken volgens code

gwp Gewestplan_over

gwp Bestemmingsgebieden volgens extra

gwp gewestplan_hoofdcode

gwp Gewestplan grondkleur

Gewestplan:

Een gewestplan is in Vlaanderen een beleidsdocument waarin de visie van de overheid wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening.Een gewestplan heeft betrekking op een deel van een gewest; het omschrijft de bestemmingsgebieden en geeft aanwijzingen omtrent de verkeerswegen en nutsinfrastructuur. In de gewestplannen kunnen aanvullende stedenbouwkundige voorschriften opgenomen worden.De gewestplannen werden door de Vlaamse overheid gemaakt, maar worden niet meer gewijzigd. Sinds een decreet van 18 mei 1999 worden toekomstige bestemmingen vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De gewestplannen blijven gebruikt worden in gebieden waar nog geen RUP beschikbaar is.

Legende Hoofdcodes:

WOONGEBIEDEN  
 woongebieden0100
 woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde0101
 woongebieden met landelijk karakter0102
 woongebieden met landelijk karakter en cultureel, historische en/of esthetische waarde0103
 woonpark0104
 woonuitbreidingsgebieden0105
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere of reserve- gebieden)vanaf 0110
 gemengde woon- en industriegebieden0110
 aanvullende voorschriften gp 14 : art 1, §1 punt 4 (bruinomrand + Romeins cijfer III)0111
 aanvullende voorschriften gp 14 : art 1, §1 punt 5 (bruinomrand + Romeins cijfer II)0112
 aanvullende voorschriften gp 14 : art 1, §1 punt 1 (bruinomrand, cfr stadscentrum)0113
 aanvullende voorschriften gp 14 : art 1, §1 punt 2 (bruinomrand, cfr binnenstad)0114
 aanvullende voorschriften gp 14 : art 1, §1 punt 3 (bruinomrand, stedelijke agglomeratie)0115
 aanvullende voorschriften gp 25 : art. 8, punt 1 (bruinomrand)0116
 gemengd woon- en parkgebied 0117
 woongebied met recreatief karakter0118
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 0130
 pleisterplaats voor nomaden of woonwagenbewoners0130
 gebied voor service-residentie0131
 gebied voor stedelijke ontwikkeling0132
 gebied voor kernontwikkeling0133
   
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebiedenvanaf 0180
 reservegebieden voor woonwijken0180
 woonreservegebieden0181
 uitbreidingsgbied voor stedelijke functies ("complementair aan het wonen")0182
 woonaansnijdingsgebied0183
   
GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN OPENBAAR NUT 
 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut0200
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)vanaf 0210
 gemengd gemeenschapsvoorzienings- en dienstverleningsgebied (+ inrichtingen ivm haven en scheepvaart)0210
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 0230
 abdijgebied0230
 gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen met nabestemming natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat (enkel instandhouding of gezondmaking bestaand gebouwencomplex)0231
 parkgebied voor verzorgings- instellingen0232
 tijdelijk gebied voor gemeenschapsvoorzieningen (autokeuring)0233
 gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen en natuurontwikkeling0234
 zone voor openbaar nut met nabestemming bosgebied0235
 zone voor parking0236
 gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen in combinatie met natuur0237
 gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen in combinatie met natuurontwikkeling0238
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebiedenvanaf 0280
 reservegebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen0280
 alternatieve reservatiegebieden0281
   
DIENSTVERLENING  
(bedrijven of inrichtingen waarvan de functie verder reikt dan de verzorging van een buurt, grootwinkelbedrijven, grootdistributie, ..)
 dienstverleningsgebieden0300
 gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven0301
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)vanaf 0310
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 0330
 regionale gemengde zone voor diensten en handel0330
   
aanvullende voorschriften ivm reservegebiedenvanaf 0380
 reservegebieden voor winkelcentra en grootdistributiebedrijven0380
   
RECREATIE 
 recreatiegebieden0400
 gebieden voor dagrecreatie0401
 gebieden voor verblijfrecreatie0402
 gebieden voor dag- én verblijf- recreatie0403
 gebied met toeristische waarde0404
 vliegveld / recreatie-gebied (gp Turnhout)0405
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere of reserve- gebieden)vanaf 0410
 gebieden voor toeristische recreatieparken (TRP)0410
 recreatieve parkgebieden0411
 gebied voor recreatiepark0412
 zone voor jachthavenontwikkeling0413
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 0430
 gebieden voor jeugdcamping0430
 golfterrein0431
 oeverstrook met bijzondere bestemming (Antwerpse kaaien)0432
   
aanvullende voorschriften ivm reservegebiedenvanaf 0480
 reservegebieden voor recreatie0480
 reservegebieden voor (dag-) recreatie0481
   
PARKGEBIEDEN 
 parkgebieden0500
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)vanaf 0510
 parkgebieden met semi-agrarische functie0510
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 0530
   
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebiedenvanaf 0580
   
BUFFERZONES 
 bufferzones0600
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)vanaf 0610
 koppelingsgebied K1/type 10610
 koppelingsgebied K 2/type 20611
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 0630
 bufferzone met geluidswerende aarden wallen bij de economische poort internationale luchthaven Zaventem0630
 bufferzone met geluidswerende gebouwen bij de economische poort internationale luchthaven Zaventem0631
   
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebiedenvanaf 0680
 reservegebied voor bufferzone0680
   
GROENGEBIEDEN 
 groengebieden0700
 natuurgebieden0701
 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten0702
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)vanaf 0710
 zone voor natuurontwikkeling0710
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 0730
 natuurgebied met erfdienstbaarheid (t.a.v. transport- en pijpleidingen)0730
 speelbossen of speelweiden0731
 bijzondere natuurgebieden (waterzuivering, afvoerleidingen en leidingstraten)0732
 groengebied met vissershutten0733
 bijzonder groengebied (cfr paardefokkerij)0734
 groengebieden met semi-residentiele functie0735
 natuureducatieve infrastructuur0736
 museumcentrum (in natuurgebied)0737
 natuurgebied met bijzondere voorschriften voor de kleinijverheid0738
 gebied voor natuureducatieve infrastructuur0739
  
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebiedenvanaf 0780
   
BOSGEBIEDEN 
 bosgebieden0800
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)vanaf 0810
 bosgebieden met ecologisch belang0810
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 0830
   
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebiedenvanaf 0880
 uitbreidingsgebied voor bos (bosuitbreidingsgebied)0880
   
AGRARISCHE GEBIEDEN 
 agrarische gebieden0900
 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden0901
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)vanaf 0910
 agrarische gebieden met ecologisch belang0910
 valleigebieden (of 'agrarische gebieden met landschappelijke waarde')0911
 agrarisch gebied met landschappelijke (of 'bijzondere') waarde (vallei- of brongebieden)0912
 archeologische site0913
 landbouwgebied met culturele, historische en/of esthetische waarde 0914
 agrarisch gebied met polderkarakter0915
 bouwvrij agrarisch gebied0916
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 0930
 serregebieden0930
 kleintuingebied0931
   
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebiedenvanaf 0980
   
BEDRIJVENZONES 1 
 industriegebieden1000
 vervuilende industrieën1001
 milieubelastende industrieën1002
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)vanaf 1010
 publieke bedrijvenzones1010
 regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter1011
 kleinhandelszone1012
 regionaal bedrijventerrein1013
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 1030
 bijzondere industriegebieden (afvalverwerking)1030
 industriegebied met bijzondere bestemming (testen van autovoertuigen)1031
 gebied voor watergebonden bedrijven1032
 transportzone1033
 wetenschapspark 1034
 teleport (hoogwaardig kantorenpark met geavanceerde telecommunicatievoorzieningen)1035
 researchpark1036
 gebied met hoofdkwartierfunctie1037
 business-park (vergader- en congresactiviteiten + overnachting, restaurant)1038
 bijzonder reservatiegebied (cfr Teleport)1039
 industriegebied voor milieubelastende industrie met nabestemming groengebied (breekwerf- en betoncentrale)1040
 industriegebied met nabestemming natuurgebied (bestaande bedrijven ; geen uitbreiding mogelijk)1041
 universiteitspark1042
 gebied voor openbare nutsvoorziening, bedrijventerrein en groenzone1043
 gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven1044
 industriegebied met nabestemming woongebied1045
 luchthaven gebonden bedrijven1046
 multimodale logistieke zone in zeehavengebied type 21047
 zeehavengebied type 21048
 voorwaardelijk zeehavengebied type 21049
 zeehavengebied met tijdelijk landbouwgebruik1050
   
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebiedenvanaf 1080
 reservegebieden voor industriele uitbreiding (industrieel + ambachtelijk)1080
 reservegebieden voor industriele uitbreiding (industrieel + uitbreiding havenactiviteiten)1081
 reservegebieden voor beperkte industriele uitbreiding (gp 05 en 06 : 'industriële of ambachtelijke bedrijven' / gp 07 : 'bedrijven' ... die op de onmiddellijk aanpalende terreinen gevestigd zijn)1082
 reservegebied voor regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter1083
 gebied voor uitbreiding van bestaande nijverheid1084
 gebied voor uitbreiding en sanering van bestaande nijverheid1085
 gebied voor de uitbreiding van het naastliggend bedrijf1086
   
BEDRIJVENZONES 2 
 ambachtelijke bedrijven en kmo's1100
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)vanaf 1110
 bedrijfsgebied met stedelijk karakter (kantoren, toonzalen, en in ondergeschikte orde woongelegenheid)1110
 lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter1111
 gebied voor kleine niet-hinderlijke bedrijven en kantoren1112
 kantoor en dienstenzone 1113
 gebied voor handelsbeursactiviteiten en grootschalige culturele activiteiten1114
 gebied voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten1115
 projectgebied ter uitvoering van de maatregelen tegen grondlawaai bij de economische poort internationale luchthaven Zaventem1116
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 1130
 zone voor opslagplaatsen (bouwmaterialen zuidelijk gelegen ambachtelijke bedrijf)1130
 zone voor handelsvestigingen1131
   
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebiedenvanaf 1180
 reservegebieden voor ambachtelijke uitbreiding1180
 reservegebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo's1181
   
ONTGINNINGSGEBIEDEN 
 ontginningsgebieden1200
 uitbreidingen van ontginningsgebieden1201
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)vanaf 1210
 opspuitings- en ontginningsgebieden1210
 kleiontginnings gebieden1211
 ontginningsgebied met nabestemming natuurontwikkeling1212
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 1230
 tijdelijk ontginningsgebied (tot 31/12/1981)1230
 tijdelijk ontginningsgebied met nabestemming bosgebied (bosgebied na opvulling zandgroeve uiterlijk tegen 1/6/98)1231
   
aanvullende voorschriften ivm reservegebiedenvanaf 1280
 reservegebieden voor ontginning1280
 reservegebieden voor kleiontginning1281
 uitbreiding van ontginningsgebied in een waterwinningsgebied1282
 uitbreiding van ontginningsgebied (cfr grindwinning) met nabestemming natuurontwikkeling en landbouw1283
 uitbreiding van ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied1284
   
STORTGEBIEDEN, OPSPUITINGSGEBIEDEN, BEZINKINGSGEBIEDEN
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)vanaf 1310
 stortgebieden (huisafval en niet-giftige stoffen)1310
 stortgebieden (niet-giftige stoffen)1311
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 1330
 industrie-stortgebied (niet-giftige industriële afval)1330
 opspuitingsgebied (verbreding Albertkanaal)1331
 bezinkingsgebied (afvalwater nabijgelegen fabrieken)1332
 stortgebied met nabestemming natuurontwikkeling (niet-giftige baggerspecie)1333
 stortgebieden voor gepollueerde gronden (met zware metalen vervuilde grond)1334
 gebied voor inerte opvulling (inerte materialen ; sorteer- en recuperatie- installaties toegestaan)1335
 laguneringsveld met nabestemming bufferzone1336
 laguneringsveld met nabestemming bos1337
 reservegebied voor sliblagunering1380
   
aanvullende voorschriften ivm reservegebiedenvanaf 1380
   
MILITAIRE GEBIEDEN 
 militaire gebieden1400
   
INFRASTRUCTUUR 
 bestaande autosnelwegen1500
 aan te leggen autosnelwegen1501
 bestaande luchtvaartterreinen1502
 aan te leggen luchtvaartterreinen1503
 bestaande waterwegen1504
 aan te leggen waterwegen1505
 reservatie-gebieden1506
 erfdienstbaarheids-gebieden1507
 bestaande snelverkeerswegen150a
 aan te leggen snelverkeerswegen150b
 bestaande hoofdverkeerswegen150c
 aan te leggen hoofdverkeerswegen150d
 bestaande spoorwegen150e
 aan te leggen spoorwegen150f
 bestaande afzonderlijke leidingen150g
 aan te leggen afzonderlijke leidingen150h
 bestaande leidingstraten150i
 aan te leggen leidingstraten150j
 bestaande hoogspanningsleidingen150k
 aan te leggen hoogspanningsleidingen150l
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)vanaf 1510
 waterweg met nabestemming zeehavengebied type 21510
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 1530
 vliegveld van Deurne1530
 reservatiestrook voor wegenis met bijzonder karakter1531
 bijzondere reservatiegebieden (tracé grensweg)1532
 alternatieve reservatiegebieden (duwvaartkanaal)1533
 bijzonder reservatiegebied met specifieke voorwaarden1534
   
aanvullende voorschriften ivm reservegebieden of uitbreidingsgebiedenvanaf 1580
 havenuitbreidingsgebied1580
   
OVERIGE GEBIEDEN 
 waterwinningsgebieden1600
 overstromingsgebieden1601
 gebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde, andere dan woongebieden1602
 zone voor renovatie (ZR)1603
 landschappelijk waardevolle gebieden, andere dan agrarische gebieden1604
   
aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden)vanaf 1610
 zone met cultuurhistorische waarde1610
 gebied met archeologische waarde1611
 gecontroleerd overstromingsgebied 1612
 gebied voor windmolenpark1613
 zone met veiligheidsoverdruk1614
   
bijzondere aanvullende voorschriftenvanaf 1630
 gebieden voor de vestiging van kerninstallaties1630
 gebieden voor wachtbekken1631
 gebied voor project1632
 Project-Dienstverlening-Kerngebied1633
 Project-Kerngebied1634
 gebied voor wachtbekken met ondergeschikte waterrecreatieve functie1635
 zone voor Koninklijk Domein1636
   
LANDELIJKE GEBIEDEN1700
 (gebieden die niet tot het vlaams gewest behoren)7777
 (restgebiedjes)8888

De geoloketten van GIS West maken gebruik van ArcGIS Server 10.5 en Geocortex Essentials 4 for Silverlight als ondersteunende technologie. De Gis West Silverlight geoloketten kunnen opgestart worden met Internt Explorer 11 en Mozilla Firefox ESR, deze browsers ondersteunen nog de Microsoft Silverlight plug-in versie 5. Wanneer dit nog niet uitgevoerd is stelt de browser meestal zelf voor om deze plug-in te installeren. Wanneer dit niet het geval kan u deze plug-in gratis downloaden van de Microsoft-site. U kunt de werking van de Microsoft Silverlight plug-in op deze pagina testen.

De Gis West Silverlight geoloketten zijn getest met volgende browsers:

-    Internet Explorer 11
-    Mozilla Firefox ESR (download)

Google Chrome en Mozilla Firefox worden niet meer ondersteund vanwege het weg vallen van de Microsoft Silverlight ondersteuning.

Momenteel is het "HTML5"- Gis West geoloket die kan opgestart worden met alle gekende browsers in ontwikkeling en test. U kunt via volgende link eens een kijkje nemen en de verschillende functionaliteiten doornemen: Gis West "HTML5"-geoloket

Tips!

Je hebt Silverlight geïnstalleerd en toch krijg je bij het opstarten van het geoloket een wit scherm krijgt in plaats van de verwachte kaart? Wellicht wil dit zeggen dat de Microsoft Silverlight plug-in geblokkeerd wordt door een instelling van de beveiligingssoftware op uw pc. Dit kan opgelost worden door uw beveiligingsinstellingen aan te passen of door het geoloket via "https" te benaderen, bv. Gis West Basics Internet.

De Silverlight plug-in is enkel beschikbaar voor Windows of Mac. Gebruikers van Linux kunnen Moonlight van Mono of Pipelight gebruiken om onze loketten te raadplegen.

 

 • Digitale geografische gegevens hebben geen juridische waarde en kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van originele en analoge juridische documenten.
 • De kaarten hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.
 • U hebt het recht de kaarten te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. Voor reproductie is altijd voorafgaande toestemming vereist.
 • Verdere informatie over de inhoud van het geoloket kunt u hier vinden of u kan deze bekomen via e-mail: gis@west-vlaanderen.be.