VEN/IVON-gebieden 07/2006:

Het product is de integratie van enerzijds de gebieden van het VEN die opgenomen waren in de beslissing van Vlaamse Regering van 18 juli 2003 en anderzijds de gebieden van het VEN en de natuurverwevingsgebieden die afgebakend zijn in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het bestand is geschikt voor gebruik op middenschalig niveau, maximaal schaal 1/25.000. Het bestand heeft geen juridische waarde. Het bestand wordt drie- tot zesmaandelijks geactualiseerd aan de nieuwe gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Doel productie: Ondersteuning van het gebiedsgericht natuurbeleid van het Vlaams Gewest.
Aanvullende informatie: 

RAMSAR gebieden:

De "Ramsar-conventie" is een internationale overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels (Engelse titel: 'Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat'). Ze is genoemd naar de stad Ramsar in Iran, waar begin 1971 de "International Conference on Wetlands and Waterfowl" plaatsvond (internationale conferentie inzake watergebieden en watervogels). Daar werd op 2 februari 1971 deze overeenkomst ondertekend. Het is de oudste internationale, multilaterale overeenkomst inzake milieubescherming.

Het doel van deze conventie is "het behoud en het oordeelkundig gebruik van alle watergebieden door middel van plaatselijke, regionale en nationale acties en internationale samenwerking, als bijdrage tot het tot stand komen van een duurzame ontwikkeling in de gehele wereld" (vrije vertaling van het "Mission Statement" van de Ramsar-conventie).De partijen die zich bij de conventie hebben aangesloten dienen onder meer watergebieden (Engels: wetlands) af te bakenen die van internationale betekenis zijn op ecologisch, botanisch, zologisch, limnologisch of hydrologisch vlak, waarbij het belang als habitat voor watervogels voorop staat. Deze gebieden worden meestal aangeduid als "Ramsargebieden".De conventie trad in werking op 21 december 1975. De tekst werd in 1982 (in Parijs) en in 1987 (in Regina, Saskatchewan, Canada) gewijzigd. Het bureau van de Ramsarconventie bevindt zich in Gland (Zwitserland).

Ecologische impulsgebieden:

De ecologische impulsgebieden, of kortweg EIG, hebben tot doel door het bundelen van krachten van de overheid en van het priv initiatief op korte termijn tot resultaten te komen inzake natuurbehoud en -ontwikkeling binnen een groot afgebakend gebied.

Bosreferentielaag:

De bosreferentielaag 2000 is een geactualiseerde versie van de boskartering 1990. Zij is de geometrische referentielaag bij de afdeling Bos en Groen waarbinnen andere thematische lagen met betrekking tot bossen worden ingepast. De doorgevoerde actualisatie bestond uit: 1. het opnemen van nieuwe bossen of het verwijderen van verdwenen bossen, 2. het indelen van de bossen volgens de nieuwe bosklassificatie, 3. het corrigeren van de geometrie waar nodig. De actualisatie werd uitgevoerd door het OC GIS-Vlaanderen samen met de afdeling Bos en Groen. De beschrijvende informatie uit de boskartering 1990 (boomsoort, ontwikkelingsfase, sluitingsgraad en bedrijfsvorm) werd behouden. De bosreferentielaag is een dynamisch gegeven en wordt bij de afdeling Bos en Groen blijvend geactualiseerd.

Habitatgebieden:

Op 21 mei 1992 werd de Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, beter bekend als de Habitatrichtlijn, uitgevaardigd. Deze richtlijn heeft tot doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde floraen fauna die hiervan deel uitmaken.

Vogelrichtlijngebieden:

De vogelrichtlijn of de Europese Richtlijn 79/409/EEG heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te bevorderen. De belangrijkste maatregel is de aanduiding van Speciale Beschermingszones. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten en van hun leefgebieden. De aanduiding of afbakening van de gebieden is gebeurd op het terrein op analoge kaarten.

Vlaamse en erkende natuurreservaten:

Inventaris van Vlaamse en erkende natuurreservaten. Een Vlaams natuurreservaat is een gebied dat beheerd wordt door de Vlaamse overheid (meer bepaald door afdeling Natuur van AMINAL). Een erkend natuurreservaat is een gebied dat beheerd wordt door n of meerdere natuurverenigingen (eventueel i.s.m. met de Vlaamse overheid) en gesubsidierd wordt door de overheid. De objecten in deze dataset stellen het geheel of een gedeelte van het grondgebied van een natuurreservaat voor. De gegevens in deze dataset zijn bijgewerkt tot 01/01/2002. Deze dataset wordt op termijn vervangen door een bestand dat in het kader van het project "Natuurgebiedendatabank" wordt opgesteld.

 

 


De geoloketten van GIS West maken gebruik van ArcGIS Enterprise en Geocortex Essentials als ondersteunende technologie. De Gis West geoloketten worden ondersteund door alle browsers die de HTML5 technologie ondersteunen zoals Google Chrome, Mozilla Firefox of Internet Explorer.

De oude Gis West Silverlight geoloketten zijn nog beschikbaar, maar worden niet meer ondersteund door Google Chrome en Mozilla Firefox worden vanwege het weg vallen van de Microsoft Silverlight ondersteuning.

Vragen/suggestie/problemen kunnen doorgegeven worden via giswest@west-vlaanderen.be

  • Digitale geografische gegevens hebben geen juridische waarde en kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van originele en analoge juridische documenten.
  • De kaarten hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.
  • U hebt het recht de kaarten te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. Voor reproductie is altijd voorafgaande toestemming vereist.
  • Verdere informatie over de inhoud van het geoloket kunt u hier vinden of u kan deze bekomen via e-mail: gis@west-vlaanderen.be.