De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het gehele Vlaamse grondgebied aan de hand van een set karteringseenheden die staan voor vegetaties, bodembedekking en kleine landschapselementen (lijn- en puntvormige elementen). Deze kaart is aangemaakt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Ook met de aanwezigheid van belangrijke fauna-elementen is er rekening gehouden, deze zijn verzameld in de productentiteit “Faunistisch belangrijke gebieden”.

Van de BWK bestaan er nog steeds 2 versies. De versie 1 dateert uit de periode 1978 – 1997 en geeft meer de algemene landschapsstructuur weer.

De vernieuwde BWK, versie 2, probeert, in vergelijking met versie 1, aan meer vereisten en noden te voldoen. Deze zijn o.a.:
- een grotere nauwkeurigheid en detaillering;
- meer aandacht voor kleine landschapselementen;
- het vermijden van onlogische bundeling van karteringseenheden in complexen;
- meer aandacht voor de graslanden, in het bijzonder de soortenrijke cultuurgraslanden;
- meer aandacht voor de bossen en voor de ondergroei van populierenbestanden en andere aanplanten;
- inconsequenties wegwerken in de waardering en complexen beter naar hun ecologische waarden schatten;
- stelselmatige werkwijze en controleerbare criteria voor de fauna-afbakening.