2012 -

ArcGIS 10

Migratie ArcGIS 10

Om de razendsnelle evoluties op vlak van GIS te kunnen blijven volgen en u zo ook in de toekomst de best mogelijke functionaliteit te bieden, werd beslist de server bij te werken naar ArcGis Server 10. Ook de Gis West Extensie is aangepast aan het ArcGis 10 platform.

Nieuwe beveiliging

Met de migratie naar een nieuw platform hebben wij ook een nieuwe beveiligingspolitiek geïmplementeerd. De beveiligde geoloketten zijn hierop aangepast. Door die nieuwe beveiligingspolitiek delen we geen gebruikersgegevens meer uit aan individuele gebruikers, maar geven we die door aan een verantwoordelijke binnen de gemeente, de GIS-coördinator of de verantwoordelijke voor GIS.

 

2011 -

Geoloket SB-plannen en woonuitbreidingsgebieden

Geoloket Stedenbouwkundige Bestemmingsplannen

Op 1 september 2010 treedt versie 2.3 van de richtlijn 'Digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen' in werking. Deze technische richtlijn geeft aan hoe het Vlaamse gewest, de provincies en de gemeenten ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) digitaal moeten uitwisselen, daarbij o.a.  gebruikmakend van een geografisch informatiesysteem (GIS). Doel is het verbeteren  van de toegankelijkheid tot en het vergemakkelijken van de raadpleging van de goedgekeurde RUPs en hun bijhorende voorschriften met behulp van GIS-instrumenten. De deputatie heeft hiervan gebruik gemaakt om deze richtlijn te verplichten voor alle nieuwe RUPs die na de publicatie opgestart worden.

Aansluitend hieraan heeft de provincie zich geëngageerd om alle RUPs welke ze goedkeurt te publiceren. Hiervoor werd een nieuw geoloket ontwikkeld waarin alle stendebouwkundige bestemmingsplannen verzameld zijn. Ontvoogde gemeenten krijgen bovendien de kans om alle geldende bestemmingsplannen hierop te publiceren.

Atlas van de woonuitbreidingsgebieden

Nu beschikbaar onder thema Leefomgeving. De "Atlas van de Woonuitbreidingsgebieden" geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze vanuit juridisch of planologisch oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw, rekening houdend met het Vlaams beleid rond ruimtelijke ordening.

 

2010 -

Adressenmonitor

P-Crab en de adressenmonitor

Met de lancering van P-Crab en de adressenmonitor op de Gis West infonamiddag wil de provincie West-Vlaanderen een knooppunt vormen om de uitwisseling tussen het gemeentelijk bestand (GRAB) en het Vlaams bestand (CRAB) zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Forum GIS West

www.giswest.be beschikt vanaf nu ook over een forum waar u nieuws en informatie kunt raadplegen, deelnemen aan discussies of vragen stellen i.v.m. Gis West en P-Crab.

 

2009 -

Vlaanderen

GDI-decreet

Op 7 oktober worden de uitvoeringsbesluiten van het GDI-decreet geplubiceerd in het Staatsblad. Hiermee treedt het GDI-decreet in werking dat de INSPIRE-richtlijn omzet in Vlaamse regelgeving en het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen vervangt. Het samenwerkingsverband wordt hierbij verruimd en geografische data-infrastructuur van Vlaanderen wordt vlotter toegangkelijk voor de verschillende overheidsinstanties.  

Nieuwe luchtfoto

De nieuwe orthofotomozaïek van West-Vlaanderen is vanaf nu beschikbaar. De orthofoto werd gevlogen op 29 en 30 december 2008 en heeft dan ook een winterse look.

 

2008 -

Trage Wegen

Nieuw geoloket trage wegen

Op 3 maart 2005 nam de deputatie de principiële beslissing om over te gaan tot een digitalisering en actualisering van de atlas der buurtbwegen in West-Vlaanderen. Via het Geoloket Trage Wegen West-Vlaanderen krijgen de burger en private organisaties via het internet en de provinciale website toegang tot de atlas der buurtwegen en haar wijzigingen. Zij kunnen de atlasbestanden bekijken van thuis uit, of via PC's met internettoegang beschikbaar bij de gemeentelijke diensten, de bibliotheek of het provinciaal archief. De manipulatiemogelijkheden van het kaartmateriaal zijn echter beperkt.

 

2007 -

Verspreiding GIS West Software

GIS West Disconnected Editing Extensie 1.0

De Disconnected Editing Extensie (DE-Extensie) heeft twee doeleinden: Enerzijds kan ze gebruikt worden als een kaartenbibliotheek. Anderzijds kan de extensie gebruikt worden om zelfstandig datalagen te editeren. Deze extensie is ontwikkeld voor deelnemende gemeenten die beschikken over een ArcGIS-licentie.

GIS West Laadmodule 1.0

De laadmodule heeft tot doel data op te laden naar de centrale geodatabank van GIS West zonder gebruik te maken van ArcGIS-functionaliteiten en/of -software. Deze module is ontwikkeld voor deelnemende gemeenten die geen gebruik wensen te maken van de beschikbare ArcGIS-licentie om bijgewerkte data in de provinciale geodatabank op te laten.

 

2006 -

P-net

Integratie geoloketten in de gemeentelijke website

De geoloketten van de provincie West-Vlaanderen kunnen ook rechtstreeks benaderd worden via een URL. Op die manier moeten gemeenten hun eigen gebruikers niet doorverwijzen naar www.giswest.be, maar kunnen ze het geoloket met de gewenste geowebservice aanbieden binnen hun gemeentelijke website.

P-net

Niet alle geoloketten mogen via het internet aan het grote publiek getoond worden. Sommige loketten bevatten vertrouwelijke informatie of gegevens die auteursrechtelijk beschermd zijn. Via het P-net (= provinciaal segment van de provincie West-Vlaanderen op het Publilink netwerk van Dexia/Belgacom) is het mogelijk de "vertrouwelijke" geoloketten enkel toegankelijk te maken voor alle openbare besturen.

 

2005 -

GIS West II

GIS West II

GIS Vlaanderen legt de lat zeer hoog waardoor de gemeenten behoefte blijven hebben aan een partner voor de logistiek. Om de nodige ondersteuning te blijven bieden, start de provincie GIS West II op. In dit samenwerkingsakkoord engageert de provincie zich drie maal door het aanmaken van een centrale geodatabank, aanbieden van de data via geoloketten en ontwikkeling van de nodige tools.  

Geodatabank

In het kader van het samenwerkingsakkoord 'GIS west II' worden de basisgegevens van de gemeenten en de provincie (adressen, bouwblokken, percelen, gebouwen, orthofoto's, straten en waterlopen) samengebracht in één geodatabank. Deze informatie is nu beschikbaar via de website.

 

2004 -

Webservices

Geodatawarehousing

Het wordt duidelijk dat Gis een belangrijke meerwaarde aan bestaande databanken bezorgt. Bovendien brengt ze verschillende databanken nauwer samen zodat een gecentraliseerde ruimtelijke databank wenselijk wordt en als knooppunt kan functioneren van een Vlaamse Gronddatabank. De evolutie van een provinciale Gis-cel naar een provinciale GeoDatawarehouse is ingezet.

Webservices

Omdat de provincie over de nodige know-how en infrastructuur beschikt en zich als intermediair bestuurniveau verder wil profileren, biedt zij de lokale besturen de mogelijkheid aan om lokale webservices op te bouwen en te exploiteren. Ieper en Leiedal zijn de eerste kandidaten.

  

2003 -
Ontsluiting van kadaster- en bevolkingsgegevens  

Nieuwe ARCIMS- en ARCSDE-server

Snel komt West-Vlaanderen tot het besef dat het gebruik van geoloketten hoge eisen stelt aan de servers en de performantie. Daarom wordt opnieuw geïnvesteerd in een nieuwe ARCIMS- en ARCSDE-server.

Blokkenkaart

  De 'kadastrale perceelpunten' en de 'huisnummers' blijken een zeer hoge bruikbaarheid te bezitten. Zeer snel worden allerlei databanken via deze thematische lagen op kaart ingetekend. Twee belangrijke databanken worden op die manier in kaart gebracht : de kadastrale informatie en het bevolkingsregister. Omwille van de privacy, kunnen de resultaten niet op brede schaal verspreid worden. Daarom wordt een blokkenkaart gemaakt die deze informatie per bouwblok bundelt en een belangrijke informatiebron wordt bij talrijke studies en beleidsplannen.

 

2002 -
Geoloket 

Evolutie naar web-applicatie

De Gis-technologie evolueert van desktop-toepassingen naar een gedecentraliseerd en gedistribueerd databeheer. Daarom beslist de provincie West-Vlaanderen op advies van de stuurgroep 'Gis-West' om niet langer te investeren in desktop software maar resoluut de weg te kiezen van webapplicaties.

ESRI User-conference 'Brugge 2002'

West-Vlaanderen is gastheer van de ESRI 'User-conference 2002'. De belangrijkste bijdrage tot dit gebeuren is de ontwikkeling van een geoloket toerisme 'Brugge 2002'. Uit de ervaringen wordt de nodige know-how opgedaan om een strategie rond geoloketten te formuleren.

 

2001 -
Communicatie 

www.giswest.be

Voor het eerst wordt via een website geo-informatie toegankelijk gemaakt voor alle gemeentebesturen via een privaat netwerk. Hierdoor krijgen alle lokale overheidsdiensten toegang tot de orthofoto's en kunnen burgers via het Internet hun provincie vanuit de lucht bekijken. Blijkbaar een succes want de provinciale ARCIMS-server werd gedwongen om tot 12.000 kaarten per dag aan te maken.

West-Vlaams Percelenbestand (WPB)

  De midschalige orthofoto's blijken een succes maar de gescande kadasterkaarten kunnen er niet mee verzoend worden. Daarom namen vele West-Vlaamse gemeenten het initiatief de kadasterkaarten te herinterpreteren in een vectoriële percelenkaart en gebouwenkaart bovenop de midschalige orthofoto's. Om de homogeniteit te bewerkstelligen, besliste de provincie West-Vlaanderen specificaties uit te schrijven voor deze midschalige thematische kaarten (naar analogie van het GRB). De kaart wordt mede door de provincie betaald waardoor provincie en gemeente samen eigenaar worden van een 'gemeentelijk WPB'. Tot op vandaag namen 31 gemeenten deel aan dit project.

 

2000 -
West-Vlaanderen uit de lucht 

Orthofoto West-Vlaanderen

  Maar de gemeenten kunnen niet wachten op de resultaten van het GRB. Ze kijken uit naar oplossingen die op korte termijn beschikbaar zijn. De gescande kadasterkaarten bieden slechts gedeeltelijk een oplossing omdat ze onvoldoende nauwkeurig zijn voor stedenbouwkundige toepassingen. Daarom wordt beslist om luchtfoto’s van het gehele West-Vlaamse grondgebied te laten maken. Dit gebeurt met een midschalige nauwkeurigheid : tot op 30 cm nauwkeurig. Deze foto's worden via een vijfde deelakkoord kosteloos aan de gemeenten bezorgd en kunnen (in tegenstelling tot kadasterkaarten) ook door derden gebruikt worden. Omdat ze zeer herkenbare informatie bevat blijkt het uiteindelijk een geknipt instrument om (via internet) te communiceren met de burger.

 Gis-decreet

Na een startfase van ruim 5 jaar heeft het samenwerkingsverband tussen Gis-Vlaanderen en de provincies zijn werkbaarheid voldoende aangetoond om een decretale verankering te verantwoorden. Een lange en meervoudige adviesprocedure leidde op 5 juli 2000 tot een goedkeuring van het decreet betreffende het geografisch informatiesysteem Vlaanderen. Het is de bedoeling om op basis van dit kaderdecreet dat bindend is voor alle partners (waaronder gemeenten en provincies) stapsgewijs uitvoeringsbesluiten op te stellen die de inhoud van het decreet verder zullen concretiseren.

 

1999 -

Kadaster- en huisnummers

De labeling

  De gescande kadasterkaarten zijn evenwel rasterbeelden of 'fotografische' weergaven. Gis heeft evenwel een object (punt, lijn of veelhoek) nodig om informatie aan deze kaart te koppelen. Daarom moesten twee bovenliggende lagen aangemaakt worden met punten die kadastrale percelen en adressen voorstellen. Pas dan werd het mogelijk om gegevensbestanden die een kadastrale identificatie of een adres bevatten automatisch op een kaart te situeren. De provincie geeft de aanzet van dit initiatief, terwijl de gemeenten de klus verder afwerken volgens een werkwijze die deel uitmaakt van een derde deelakkoord.

 GRB of Grootschalig Referentiebestand

  Het OC of Ondersteunend Centrum Gis-Vlaanderen gaat van start met het project 'GRB' of ‘Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen’. Het GRB is een geometrisch nauwkeurige ruimtelijke databank met de belangrijkste vastgoedobjecten maar ook met veel details. De lat wordt hoog gelegd maar impliceert dus ook hoge kosten, lange uitvoeringstermijnen en complexe bijwerkingsprocedures. Hierdoor komt dit initiatief slechts traag op gang en zal allicht verder uitgevoerd worden tot in 2015. Harelbeke is de eerste West-Vlaamse gemeente die in het GRB-project wordt opgenomen.

 

1998 -
Digitale kadasterkaarten

De stuurgroep 'Gis West'

De provincie West-Vlaanderen richt een stuurgroep 'Gis West' op die de provincie moet adviseren bij haar initiatieven. Deze stuurgroep bestaat uit medewerkers van de provinciale Gis-cel, gemeentelijke Gis-coördinatoren en vertegenwoordigers van Leiedal, WVI en Cevi. Deze stuurgroep gaat onder meer na of de initiatieven op dezelfde lijn zitten als het Gis-gebeuren in Vlaanderen. Maar 'Gis West' wil ook vooral zoeken naar practische oplossingen die een antwoord bieden aan de lokale noden. 

Digitale kadasterkaarten

  Op advies van de stuurgroep 'Gis West' worden alle 3.300 kadasterkaarten van het West-Vlaams grondgebied gescand en ingepast in een uniform coördinatenstelsel. Het provinciebestuur kreeg hiervoor toestemming mits een akkoord met de gemeenten en het Hoofdbestuur van het Kadaster. Dit project kreeg de volgende jaren navolging in heel Vlaanderen onder de naam 'Kadscan'.

 

1997 -
Gis West

Samenwerken

Hoe meer (geo)informatie in een Gis-systeem wordt bijeengebracht, hoe beter we onze omgeving leren begrijpen. Informatie uitwisselen en samenwerken is dus een noodzaak. Deze wil tot samenwerken werd in 1997 door de provincie West-Vlaanderen geconcretiseerd in twee samenwerkingsovereenkomsten : één met Gis-Vlaanderen en één met de West-Vlaamse gemeenten.

'Gis West'

Sedert 1997 sloot de provincie met 62 van de 64 West-Vlaamse gemeenten een raamakkoord 'Gis West' af waarbij het provinciebestuur zich engageert om het gebruik van Gis in West-Vlaanderen logistiek te ondersteunen in ruil voor de inhoudelijke invulling door deze gemeenten. Daarom stelde de provincie West-Vlaanderen in een eerste deelakkoord een kant en klaar pakket met software, midschalige kaarten en opleiding ter beschikking. Door deze 'win-win'-situatie bleven de gemeenten gespaard van grote investeringen en konden zij toch met Gis starten.

 

1996 -
Een gemeenschappelijke Gis-strategie

Waarom Gis ?

Informatie over het grondgebied in digitale vorm werd lang opgeslagen in databanken of tabelvorm. Zelden werd hierbij een digitale kaart gebruikt. Pas met het verschijnen van krachtige PC's en grafische besturingssystemen in de negentiger jaren werd het mogelijk om ook kaarten in de computer op te slaan. Gis of het Geografisch Informatiesysteem deed op dat moment zijn intrede. Waarom is Gis nu zo succesvol? Omdat het mogelijk maakt om (geo)informatie te koppelen aan digitale kaarten. Hierdoor krijgen beleidsmensen, ambtenaren en burgers beter inzicht in onze leefomgeving. Wat op zijn beurt weer leidt tot een betere beleidsvoering, efficiëntere dossierbehandeling en vlottere communicatie met de burger. 

Een provinciale Gis-strategie

Voor veel gemeentebesturen was de invoering van Gis- technologie (te) hoog gegrepen. Daarom werd samen met alle Vlaamse provincies een gemeenschappelijke Gis-strategie ontwikkeld die duidelijk aangeeft welke rol de provincies hierin willen vervullen: een coördinerende, stimulerende, ondersteunende en adviserende rol ten aanzien van de lokale besturen met respect voor de gemeentelijke autonomie.