Via de uitwerking van Doorbraak 63 in het Witboek Interne Staatshervorming wordt de versnippering in het waterlopenbeheer aangepakt. Op 21 december 2012 heeft minister Schauvliege aan de Vlaamse Regering volgend plan van aanpak voorgesteld met betrekking tot de (her)inschaling van de onbevaarbare waterlopen van 2e en 3e categorie:

Herinschaling waterlopen 2° en 3° categorie

Voor het toekomstig beheer van de waterlopen 2° en 3° categorie worden vier mogelijke keuzes uitgewerkt. Naast deze keuzes kan er lokaal ook worden beslist om geen wijzigingen door te voeren.
Mogelijke keuzes:

- samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, provincie en desgewenst polder over beheer van waterlopen 3° categorie en 2° categorie;

- herklassering van 3° naar 2° categorie;

- herklassering van 2° naar 3° categorie voor waterlopen die volledig gelegen zijn binnen de grenzen van de betrokken gemeente;

- uitbreiding polder (binnen deelbekkengrenzen).”

Dit soort maatwerk vereist een doorgedreven overleg met de gemeentebesturen. Minister Schauvliege heeft de organisatie daarvan bij de provincies gelegd:

“Voor de lokale waterlopen (niet-geklasseerde waterlopen, waterlopen 2° en 3° categorie) werken de provincies in nauw overleg met de gemeente en desgevallend ook met de betrokken rioolbeheerder en de betrokken polder de klasserings- en herinschalingsvoorstellen in detail uit. De voorstellen worden daarna geformaliseerd door de betrokken besturen waarna ze op provinciaal niveau gebundeld worden en aan de VMM overgemaakt ter voorbereiding van de formele goedkeuringsprocedure.

Na goedkeuring van de wijzigingen aan de wet onbevaarbare waterlopen worden de formele procedures voor hercategorisering opgestart.”

Op 1 maart 2013 werden er door de VMM, VVSG, VVPW en de VVP  twee plenaire infosessies in de provincie West-Vlaanderen georganiseerd. Op deze infosessies werd de procedure en de keuzemogelijkheden om de onbevaarbare waterlopen (her)in te schalen toegelicht aan de gemeenten, rioolbeheerders en polders. Ook uw bestuur werd hiervoor uitgenodigd. De verschillende presentaties kunt u terugvinden op: www.vmm.be/water/waterbeheer/herinschaling-waterlopen.

De provincie zou in navolging van de opdracht van de minister in de komende weken graag bij uw bestuur langs komen om samen met u na te gaan welke keuze wenselijk is binnen de grenzen van uw gemeente en desgevallend meteen samen gedetailleerde klasserings- en (her)inschalingsvoorstellen uit te werken.

Om tot een efficiënt overleg te komen is het van belang dat zowel mandatarissen als ambtenaren aanwezig zijn, bij voorkeur met de nodige terreinkennis. De provincie wenst met een 3-tal personen deel te nemen aan dit overleg. Indien er zich een polder bevindt binnen (het)(de) deelbekken(s) waarin uw gemeente gelegen is, is het wenselijk dat deze aanwezig is en is de provincie graag bereid hen ook uit te nodigen.

Teneinde de voorbereiding van het voorgestelde overleg te faciliteren maken wij alvast de bijgevoegde kaart over. Een digitale versie van deze Atlas van de onbevaarbare waterlopen van uw gemeente is ook te vinden op http://www.giswest.be/waterlopen.

Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met het secretariaat van de dienst Waterlopen (tel. 050 403384).