Watertoets

Vlaanderen is een actieve regio. Elke dag worden er initiatieven genomen die de leefomgeving veranderen. Onbedoeld hebben die initiatieven soms negatieve effecten, ook op het water.

Elke nieuwe woning bijvoorbeeld verandert de toestand van het water. Regenwater valt op daken en verhardingen en kan niet langer in de bodem dringen. Er wordt afvalwater geproduceerd. Sommige mensen bouwen op een terrein dat regelmatig overstroomt. Als ze hun terrein ophogen om zichzelf te beveiligen, zoekt het overstromingswater op een andere plaats een weg en kan het daar schade aanrichten. Ook andere wijzigingen van het relif of van het bodemgebruik benvloeden de toestand van het water. Al deze effecten kunnen in mindere of meerdere mate schadelijk zijn voor de omgeving.

De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een initiatief schadelijke effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater, het grondwater of de waterafhankelijke natuur. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma.

Meer informatie over de werking van de watertoets vindt u op de volgende website: http://www.watertoets.be

 

Kaart met moeilijk infiltreerbare gebieden in West-Vlaanderen

Bij het in voege treden van de nieuwe verordening is samen met de andere provincies (m.u.v. Vlaams-Brabant) een visie opgesteld voor verharde oppervlakken groter dan 1.000 m² die afwateren (gelegen zijn in het afstroomgebied van…)  naar waterlopen van 2e cat. De impact is verwaarloosbaar bij verharde oppervlakken die kleiner zijn en kunnen opgevangen worden bij het volgen van de nieuwe verordening.
Er werd in het verleden altijd al rekening gehouden met strengere eisen dan de vorige verordening bij het opstellen van een advies watertoets voor oppervlakken van meer dan 1.000 m² verharde opp. Ook bij de toepassing van de nieuwe verordening is overeengekomen om een garantie te vragen dat het effect van de nieuwe verharde oppervlakken (van meer dan 1.000 m²) een bui kunnen weerstaan die minstens 1 keer in de 20 jaar (T20) voorkomt. Hierdoor wordt sowieso een combinatie buffer-/infiltratievoorziening nodig aangezien de infiltratievoorzieningen volgens de nieuwe verordening een bui weerstaan die al 1 keer in de 2 jaar (T2) voorkomt en de infiltratieoppervlakte veel te groot wordt als moet worden aangepast tot T20 volgens de voorwaarden binnen de verordening.
Aangezien de norm strenger wordt toegepast en er in veel gevallen een te grote infiltratievoorziening moet ontworpen worden om te kunnen weerstaan aan de voorwaarden is overeengekomen om een kaart op te maken die de aanvrager al meegeeft of hij al dan niet rekening moet houden met het aspect infiltratie(+buffer)-voorziening en volledig mag inzetten op een bufferbekken (compacter en plaatsbesparender). De mogelijkheid die iedere adviesverlenende overheid heeft om af te wijken van de standaardtekst met deze nieuwe verordening wordt omschreven in artikel 13 van deze nieuwe verordening.

 Het uitvoeringsbesluit (art. 5 § 1) van de Vlaamse regering bepaalt de adviesinstantie die overeenkomstig artikel 8 § 3, van het DIWB advies dient uit te brengen over vergunningsaanvragen.

… de provincie als de vergunningsplichtige activiteit waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft, plaatsvindt in of in de nabijheid van een onbevaarbare waterloop van tweede categorie, die onder hun respectievelijke beheer valt, dan wel het oppervlaktewater in kwestie in die waterloop wordt verzameld;

Artikel 13 van hoofdstuk 6 van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening hemelwater (5 juli 2013 – B.S. 8 okt. 2013) biedt het vergunningverlenende bestuursorgaan afwijkingsmogelijkheden.

Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan bij de beoordeling van de aanvraag in uitzonderlijke gevallen afwijkingen toestaan van de verplichtingen van dit besluit als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is; …

Studiebureaus en gemeentebesturen weten uit het verleden dat de provincie West-Vlaanderen (en de andere provincies ook) werken met strengere, afwijkende normen dan deze die gesteld worden in de vorige en nieuwe verordening. Vandaar de reeds veelgestelde vraag om zelf ook de kaart met moeilijk infiltreerbare gebieden te kunnen consulteren om zo het ontwerp te anticiperen of het advies aan het studiebureau mee te kunnen delen.

  


De geoloketten van GIS West maken gebruik van ArcGIS Enterprise en Geocortex Essentials als ondersteunende technologie. De Gis West geoloketten worden ondersteund door alle browsers die de HTML5 technologie ondersteunen zoals Google Chrome, Mozilla Firefox of Internet Explorer.

De oude Gis West Silverlight geoloketten zijn nog beschikbaar, maar worden niet meer ondersteund door Google Chrome en Mozilla Firefox worden vanwege het weg vallen van de Microsoft Silverlight ondersteuning.

Vragen/suggestie/problemen kunnen doorgegeven worden via giswest@west-vlaanderen.be

  • Digitale geografische gegevens hebben geen juridische waarde en kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van originele en analoge juridische documenten.
  • De kaarten hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.
  • U hebt het recht de kaarten te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. Voor reproductie is altijd voorafgaande toestemming vereist.
  • Verdere informatie over de inhoud van het geoloket kunt u hier vinden of u kan deze bekomen via e-mail: gis@west-vlaanderen.be.